Prečo Slovensko stále nemá zavedený vlastný centralizovaný antiplagiátorský program?

Bratislava 26. apríla 2019 (PROTEXT)

Poľsko vytvorilo svoj vlastný centralizovaný vládny antiplagiátorský systém, ale toto zavedenie nebolo úspešné, nakoľko sa vláda nedohodla s tvorcom tohto systému, ktorý ho nakoniec nedal na predaj. Plány na tvorbu centralizovaného plagiátorského systému zlyhali v rôznych krajinách, ako Estónsko, Litva, Taliansko a ďalšie. Najlepší spôsob ako overiť svoje práce je používať už rozvinutý antiplagiátorský softvér.

Ako to vlastne funguje na Slovensku čo sa týka záverečných prác?

Tak ako aj v iných krajinách Európskej Únie tak aj na Slovensku sa táto otázka začína viac a viac riešiť. Momentálne to funguje tak, že po odovzdaní záverečnej práce študentom sa jeho práca dostane do Centrálneho registra záverečných prác. Tento register je spravovaný Ministerstvom školstva. Sem sa dostávajú všetky študentské práce zo všetkých škôl ešte pred obhajobou. Sú tu práce bakalárske, diplomové, dizertačné a habilitačné a rigorózne. Tieto práce, potom ako sa dostanú do tohto registra sa porovnajú medzi sebou a s ďalšími databázami. V tomto registri je možne dohľadať celé práce. V tomto registri sa musia uchovávať až sedemdesiat rokov.

Aj vďaka vzniku tohto centrálneho registra, všetky univerzity začali vyžadovať práce od študentov iba v digitálnej podobe a zároveň sa musela skontrolovať originalita práce ešte pred záverečnou skúškou. Pokiaľ ide o Európu, tak v tejto oblasti sa radí Slovensko medzi najuvedomelejšie štáty.

Slovensko bolo testované v medzinárodnom projekte IPPHEAE, kde sa skúmalo aj povedomie Slovákov o plagiátorstve. Slovensko sa umiestnilo v tomto prieskume na 6. mieste spomedzi krajín Európskej Únie. Podľa správy z tohto prieskumu vidíme, že slovenskí výskumníci sa snažia vyvinúť ďalšie riešenia plagiátorstva a plagiátorstvo sa aktívne rieši vo výskume.

Síce výsledok Slovensko dosiahlo slušný, plagiátorstvo a povedomie o ňom ešte stále celkovo nie je až také rozšírené a stále je treba o tomto ľudí informovať. Stále sa nájdu študenti, ktorí si na plagiátorstvo nedajú pozor a v budúcnosti to môže mať rôzne dôsledky. Preto je dôležité, aby hlavne školy o tomto procese svojich študentov vopred informovali a, aby sa tak plagiátorstvo stále viac a viac dostávalo do povedomia ľudí.

Aj napriek týmto faktom tu ešte stále neexistuje centrálny antiplagiátorský program, ktorý by bol podporovaný vládou. Prečo to je tak? Je možné, že je to práve preto, lebo už existujú dobré programy na kontrolu plagiátorstva, ktoré sú ale v súkromnom vlastníctve a nie je možné takýto program odkúpiť vládou. Alebo Slovensko predsa len nie je ešte až na toľko uvedomelé a Slovenská vláda do takéhoto niečoho nechce investovať peniaze. Otázne je, či by nenastala rovnaká situácia ako v iných krajinách Európskej Únie, ktoré sa o toto prostredníctvom vlády pokúsili. Každopádne, je dobré a dôležité, že vôbec tieto programy na podporu antiplagiátorstva vôbec existujú a študenti si takto môžu svoje práce skontrolovať. Svoju prácu si môžete odkontrolovať a viac sa dozvedieť napríklad na https://www.plagramme.com.

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

Slovensko-komunikace-vzdělání-Plagramme

Kategória

Školstvo
Počítače, internet, telekomunikácie, pošta

Oblasť

Európa, EÚ, NATO (es)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.