Pokračující boj o akcie přední lotyšské farmaceutické společnosti JSC Olainfarm: několik proher pro Black Duck Invest u lotyšských soudů

Česká společnost Black Duck Invest se svými pokusy o převod akcií Olainfarm, které vlastní SIA Olmafarm, utrpěla další porážku u lotyšských soudů. Dvě mezinárodně uznávané společnosti, konkrétně auditorská firma PwC a mezinárodní advokátní kancelář Sorainen, navíc vynesly na světlo manipulace v tvrzeních společnosti Black Duck Invest o podpisu smlouvy o koupi akcií.

Olainfarm je přední výrobce chemických a farmaceutických výrobků v pobaltských zemích a vyváží do více než 50 zemí světa.

Dne 30. srpna Městský soud v Rize – Pardaugava znovu zamítl návrh společnosti Black Duck Invest na zrušení předběžných opatření, která byla nařízena ve prospěch SIA Olmafarm. Opakované pokusy společnosti Black Duck Invest o ovlivnění kroků společnosti Olmafarm a o zásahy do využívání jejích hlasovacích práv tak byly opět neúspěšné. Proti rozhodnutí soudu se nelze odvolat.

Soudní rozhodnutí v neprospěch Black Duck Invest setrvale potvrzují pochybnou povahu jejích tvrzení o nákupu akcií Olainfarm, ale nyní se k soudním rozhodnutím přidala i stanoviska dvou společností s mezinárodní reputací. Ty vyvracejí to, co zástupce společnosti Black Duck Vojtek Kačena uvedl na tiskové konferenci 4. srpna 2021 a v tiskovém prohlášení. Tj. že příprava nákupu akcií Olainfarm byla dlouhý proces, ve kterém byla společnost Olmafarm zastupována společností PricewaterhouseCoopers, česká banka společností Sorainen a Black Duck, společnost ze skupiny BHM, právními specialisty ze společnosti Walles. Společnosti PricewaterhouseCoopers a Sorainen však kategoricky popírají, že by se na přípravě této transakce podílely.

Společnosti PricewaterhouseCoopers a PricewaterhouseCoopers Legal informovaly Olmafarm, že v rozporu s tvrzeními V. Kačeny společnost Olmafarm nezastupovaly ve věci možného odprodeje akcií či jiné transakce. Obdobně ani společnost, PricewaterhouseCoopers nemá informace o tom, že by některá ze společností skupiny PwC poskytovala jakékoli služby společnosti Olmafarm.

Právnická kancelář Sorainen specializovaná na obchodní právo taktéž kategoricky odmítá tvrzení V. Kačeny o tom, že zajistila proces due diligence či zastupovala českou banku, která se na transakci podílela.

"V důsledku toho se prohlášení společnosti Black Duck Invest o okolnostech podpisu údajné transakce ukázaly být nepravdivé a ke stejnému závěru dospěly i soudy. Navzdory opakovaným pokusům o ovlivnění výsledku a veřejnému a institucionálnímu tlaku soudy návrhy společnosti Black Duck Invest soustavně zamítají,” uvedl člen představenstva Olmafarm a člen rady Olainfarm Peteris Rubenis.

Jak bylo dříve oznámeno, členka představenstva společnosti Olmafarm Milana Beleviča, která byla pouhých 24 hodin předtím zbavena funkce, podepsala 27. dubna v noci smlouvu o prodeji akcií Olainfarm se společností Black Duck Invest ze skupiny BHM.

Milana Beleviča neměla pravomoc prodat akcie společnosti Black Duck Invest, jelikož to nebylo v souladu s vůlí skupiny dědiců po Valery Maliginovi. Kvůli zjevným porušením zákonů a návrhům, které byly neslučitelné se zájmy akcionářů, se skupina dědiců jednomyslně shodla na odvolání Milany Beleviči a ta o tom byla informována 26. července. Milana Beleviča se tuto skutečnost momentálně snaží utajit.

Její další kroky, kdy pod rouškou noci podepsala špatně připravenou, neúplnou a chybnou smlouvu, jasně ukazují, že se snažila využít posledních hodin po svém odvolání, o kterém byla informována, dokud ještě nebylo veřejně zaregistrováno. Nejde jen o pozdní noční hodiny, v nichž po uvolnění z funkce smlouvu podepsala, což je pro transakci takového rozsahu nepatřičné, ale také o skutečnost, že česká strana již následující den podepsala zcela jiný dokument. Podpis zástupce české společnosti je notářsky ověřen a razítko s datem potvrzuje, že se tak stalo 27. dubna.

Proto se společnost Black Duck Invest snaží odůvodnit svá vlastnická práva k akciím Olainfarm tím, že předkládá dvě různé kopie smluv. Z jedné byla vyjmuta Beleviča a z druhé podpisy kupujícího, tj. společnosti Black Duck, která byla pro akcionáře nežádoucí, a tak ji odmítli. Oba tyto rozdílné dokumenty byly navíc podepsány 27. dubna, kdy již Milana Beleviča neměla žádný právní vztah ke společnosti Olmafarm, neboť její mandát členky představenstva byl bezesporu ukončen již 26. dubna.

"Tyto aktivity společnosti Black Duck Invest, jejíž prostředky pocházejí z neznámých zdrojů, a Milany Beleviči, která se pokouší podvodem získat akcie Olainfarm, jsou neslýchaným příkladem nájezdnických praktik. O to překvapivější jsou stížnosti těchto osob na orgány činné v trestním řízení a jejich útoky na lotyšský právní systém,“ uvedl člen představenstva společnosti Olmafarm Peteris Rubenis.

* Seznam záležitostí, ve kterých společnost Black Duck Invest, Milana Be?eviča a osoby s nimi spojené (Agris Auce) podaly k soudu návrhy, z nichž všechny byly zamítnuty:

2. 6. 2021 Návrh společnosti BLACK DUCK INVEST a. s. u Okresního soudu města Rigy – Vidzeme proti možnému žalovanému SIA OLMAFARM, týkající se návrhu na zajištění pohledávky před podáním žaloby – návrh byl zamítnut rozhodnutím Okresního soudu města Rigy – Vidzeme ze dne 3. 6. 2021.

10. 6. 2021 Doplňující žaloba společnosti BLACK DUCK INVEST a. s. týkající se uvedeného rozhodnutí Krajského soudu v Rize – rozhodnutím Krajského soudu v Rize ze dne 29. 6. 2021 bylo zamítnuto zahájení odvolacího řízení ve vztahu k podané podpůrné žalobě.

21. 6. 2021 Návrh společnosti BLACK DUCK INVEST a. s. u Okresního soudu v Rize – Vidzeme na zajištění pohledávky vůči společnosti SIA OLMAFARM (v souvislosti s návrhem podaným v České republice) – rozhodnutím Okresního soudu v Rize – Vidzeme ze dne 28. 6. 2021 byl návrh zamítnut.

8. 7. 2021 Podpůrná žaloba společnosti BLACK DUCK INVEST a. s. týkající se uvedeného rozhodnutí Krajského soudu v Rize – rozhodnutím Krajského soudu v Rize ze dne 30. 7. 2021 byla podpůrná žaloba zamítnuta a rozhodnutí Okresního soudu v Rize Vidzeme bylo ponecháno beze změny.

14. 6. 2021 Návrh Milany Beleviči u soudu pro hospodářské záležitosti proti společnosti SIA OLMAFARM – 28. 6. 2021 byl návrh zamítnut.

8. 7. 2021 Vedlejší žaloba Milany Beleviči v senátu Nejvyššího soudu Lotyšské republiky – dne 18. 8. 2021 senát Nejvyššího soudu Lotyšské republiky rozhodl, že nepřijímá podpůrnou žalobu Milany Beleviči v souvislosti s rozhodnutím soudu pro hospodářské záležitosti ze dne 28. 6. 2021.

15. 6. 2021 Návrh společnosti Agris Auce u soudu pro hospodářské záležitosti proti společnosti SIA OLMAFARM a několika dalším žalovaným – dne 28. 6. 2021 byla žaloba zamítnuta.

3. 6. 2021 Návrh společnosti SIA OLMAFARM u Městského soudu v Rize – Pardaugava v souvislosti s dočasnou ochranou před podáním žaloby proti možným žalovaným Milaně Beleviči a společnosti BLACK DUCK INVEST a. s. – rozhodnutím Městského soudu v Rize – Pardaugava ze dne 11. 6. 2021 bylo žádosti o dočasnou ochranu vyhověno.

15. 7. 2021 Městský soud v Rize projednal návrh společnosti BLACK DUCK INVEST a. s. ze dne 28. 6. 2021 na zrušení uplatněných dočasných ochranných opatření – rozhodnutí Městského soudu v Rize dne 19. 7. 2021 ukončilo soudní řízení ve věci návrhu společnosti BLACK DUCK INVEST a. s. na zrušení dočasných ochranných opatření v souvislosti s tím, že společnost BLACK DUCK INVEST a.s. není oprávněna takový návrh podat. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat a soudní řízení bylo ukončeno.

28. 7. 2021 – společnost BLACK DUCK INVEST a. s. opět podala návrh na zrušení dočasné ochrany – dne 30. 8. 2021 – soud v Rize rozhodl, že návrh společnosti BLACK DUCK INVEST a. s. se zamítá a proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

Je tedy patrné, že soudy v Lotyšsku důsledně odmítají snahy společnosti Black Duck Invest o uspokojení jejích nároků s tím, že jejím žalobním návrhům nelze prima facie vyhovět (což v podstatě znamená, že společnost Black Duck Invest neměla v dané věci pravdu), zatímco žalobě společnosti SIA OLMAFARM naopak vyhověly a považují základní nárok společnosti SIA OLMAFARM vůči Milaně Beleviči a společnosti Black Duck Invest prima facie za oprávněný.

Kontakt pro média:

Peteris Rubenis

Člen představenstva Olmafarm

peteris.rubenis@olmafarm.lv

Štěpán Dlouhý

Mediální zástupce v ČR

stepan.dlouhy@premiummediagroup.cz

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

Lotyšsko-ČR-farmacie-chemie-akcie-firmy-SIA Olmafarm

Kategória

Politika, náboženstvo, sociálna problematika
Chemický, farmaceutický a kozmetický priemysel

Oblasť

Európa, EÚ, NATO (es)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.